Latest Posts

Shiva Gita Ch 05: Ramaya Varapradanam

सूत उवाच.. अथ प्रादुरभूत्तत्र हिरण्मयरथो महान . अनेकदिव्यरत्नांशुकिर्मीरितदिगन्तरः [1] नद्युपान्तिकपङ्काढ्यमहाचक्रचतुष्टयः . मुक्तातोरणसंयुक्तः श्वेतच्छत्रशतावृतः [2] शुद्धहेमखलीनाढ्यतुरङ्गगणसंयुतः . शुक्तावितानविलसदूर्ध्वदिव्यवृषध्वजः [3] मत्तवारणिकायुक्तः पट्टतल्पोपशोभितः . पारिजाततरूद्भूतपुष्पमालाभिरञ्चितः [4] मृगनाभिसमुद्भूतकस्तूरिमदपङ्किलः . कर्पूरागधूपोत्थगन्धाकृष्टमधुव्रतः [5] संवर्तघनघोषाढ्यो नानावाद्यसमन्वितः . वीणावेणुस्वनासक्तकिन्नरीगणसंकुलः [6]Suta said: Subsequently, Sri Rama sighted a divine chariot…
Read more

Shiva Gita Ch 06: Vibhooti Yoga

श्रीराम उवाच .. भगवन्नत्र मे चित्रं महदेतत्प्रजायते . शुद्धस्फटिकसंकाशस्त्रिनेत्रश्चन्द्रशेखरः [1] मूर्तस्त्वं तु परिच्छिन्नाकृतिः पुरुषरूपधृक . अम्बया सहितोऽत्रैव रमसे प्रमथैः सह [2] त्वं कथं पञ्चभूतादि जगदेतच्चराचरम . तद्ब्रूहि गिरिजाकान्त मयि तेऽनुग्रहो यदि [3]SriRama Enquired: O Lord! O Mahadeva! I am confused…
Read more

Shiva Gita Ch 07: Vishwaroopa Sandarshana Yoga

श्रीराम उवाच .. भगवन्यन्मया पृष्टं तत्तथैव स्थितं विभो . अत्रोत्तरं मया लब्धं त्वत्तो नैव महेश्वर [1] परिच्छिन्नपरीमाणे देहे भगवतस्तव . उत्पत्तिः पञ्चभूतानां स्थितिर्वा विलयः कथम [2] स्वस्वाधिकारसंबद्धाः कथं नाम स्थिताः सुराः . ते सर्वे कथं देव भुवनानि चतुर्दश [3] त्वत्तः…
Read more

Shiva Gita Ch 08: Pindotpatti Kathanam

श्रीराम उवाच .. पाञ्चभौतिकदेहस्य चोत्पत्तिर्विलयः स्थितिः . स्वरूपं च कथं देव भगवन्वक्तुमर्हसि [1] श्रीभगवानुवाच .. पञ्चभूतैः समारब्धो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः . तत्र प्रदानं पृथिवी शेषाणां सहकारिता [2] जरायुजोऽण्डजश्चैव स्वेदजश्चोद्भिजस्तथा . एवं चतुर्विधः प्रोक्तो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः [3] Sri Rama enquired: Within the…
Read more

Shiva Gita Ch 09: Deha Svarupa Nirnayam

श्रीभगवानुवाच .. देहस्वरूपं वक्ष्यामि श्रुणुष्वावहितो नृप . मत्तो हि जायते विश्वं मयैवैतत्प्रधार्यते . मय्येवेदमधिष्ठाने लीयते शुक्तिरौप्यवत [1] अहं तु निर्मलः पूर्णः सच्चिदानन्दविग्रहः . असंगो निरहंकारः शुद्धं ब्रह्म सनातनम [2] अनाद्यविद्यायुक्तः सन जगत्कारणतां व्रजे [3] अनिर्वाच्या महाविद्या त्रिगुणा परिणामिनी . रजः…
Read more

Shiva Gita Ch 10: Jeeva Swaroopa Niroopanam

श्रीराम उवाच .. भगवन्नत्र जीवोऽसौ जन्तोर्देहेऽवतिष्ठते . जायते वा कुतो जीवः स्वरूपं चास्य किं वद [1] देहान्ते कुत्र वा याति गत्वा वा कुत्र तिष्ठति . कथमायाति वा देहं पुनर्नायाति वा वद [2] श्रीभगवानुवाच .. साधु पृष्टं महाभाग गुह्याद्गुह्यतरं हि यत…
Read more

Shiva Gita Ch 11: Jiva Gatyaadi Niroopanam

श्रीभगवानुवाच .. देहान्तरगतिं तस्य परलोकगतिं तथा . वक्ष्यामि नृपशार्दूल मत्तः शृणु समाहितः [1] भुक्तं पीतं यदस्त्यत्र तद्रसादामबन्धनम . स्थूलदेहस्य लिङ्गस्य तेन जीवनधारणम [2] व्याधिना जरया वापि पीड्यते जाठरोऽनलः . श्लेष्मणा तेन भुक्तान्नं पीतं वा न पचत्यलम [3] भुक्तपीतरसाभावादाशु शुष्यन्ति धातवः…
Read more

Shiva Gita Ch 12: Upasana Jnanaphalam

श्रीराम उवाच … भगवन्देवदेवेश नमस्तेऽस्तु महेश्वर . उपासनविधिं ब्रूहि देशं कालं च तस्य तु [1] अङ्गानि नियमांश्चैव मयि तेऽनुग्रहो यदि ईश्वर उवाच … शृणु राम प्रवक्ष्यामि देशं कालमुपासने [2] सर्वाकारोऽहमेवैकः सच्चिदानन्दविग्रहः . मदंशेन परिच्छिन्ना देहाः सर्वदिवौकसाम [3] ये त्वन्यदेवताभक्ता यजन्ते…
Read more

Shiva Gita Ch 13: Moksha Yoga

सूत उवाच … एवं श्रुत्वा कौसलेयस्तुष्टो मतिमतां वरः . पप्रच्छ गिरिजाकान्तं सुभगं मुक्तिलक्षणम [1] श्रीराम उवाच … भगवन्करुणाविष्टहृदय त्वं प्रसीद मे . स्वरूपलक्षणं मुक्तेः प्रब्रूहि परमेश्वर [2] श्रीभगवानुवाच … सालोक्यमपि सारूप्यं सार्ष्ट्यं सायुज्यमेव च . कैवल्यं चेति तां विद्धि मुक्तिं…
Read more

Shiva Gita Ch 14: Panchakoshopasana

श्रीराम उवाच … भगवन्यदि ते रूपं सच्चिदानन्दविग्रहम . निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम [1] सर्वधर्मविहीनं च मनोवाचामगोचरम . सर्वव्यापितयात्मानमीक्षते सर्वतः स्थितम [2] आत्मविद्यातपोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषत्परम . अमूर्तं सर्वभूतात्माकारं कारणकारणम [3] यत्तददृश्यमग्राह्यं तद्ग्राह्यं वा कथं भवेत . अत्रोपायमजानानस्तेन खिन्नोऽस्मि शंकर [4] श्रीभगवानुवाच…
Read more

%d bloggers like this: