Bhagwad Gita

Brahma-jnana, Vedantic scripture, Essence of Upanishads

The Imperishable Glory of Lord Kameshwara – The Primordial God of Desire

  PRAYER I bow to my divine brother, Lord Ganesha, the remover of all obstacles, the first worshipable benevolent god; I bow to my divine brother, devasena-pati viz. Skanda, the commander-in-chief who presides over the positive forces (devatas). I prostrate…
Read more

Hidden Secrets of Bhagawad Gita Revealed -1

PRAYER I bow to Lord Ganesha the remover of all obstacles, I bow to Goddess of learning Saraswati, who is my mother, seeking her blessings to gain enough reasoning and intelligence, and I bow to the sages Nara and Narayana…
Read more

Hidden Secrets of Bhagawad Gita Revealed -2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BHAGAVAD GITA Verse(s) (BG. 3.42)indriyani parany ahur indriyebhyah param manahmanasas tu para buddhir yo buddheh paratas tu sah |…
Read more

Hidden Secrets of Bhagawad Gita Revealed -3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BHAGAVAD GITA Verse(s) (BG. 5.27), (BG. 5.28), (BG. 6.11 – 6.15)sparshan kritva bahir bahyams caksus caivantare bhruvohpranapanau samau kritva…
Read more

Hidden Secrets of Bhagawad Gita Revealed -4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BHAGAVAD GITA Verse(s) (BG. 7.5), (BG. 7.6) apareyam itas tv anyam prakritim viddhi me paramjiva-bhutam maha-baho yayedam dharyate jagat…
Read more

Hidden Secrets of Bhagawad Gita Revealed -8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BHAGAVAD GITA Verse(s) (BG. 10.25)maharsinam bhrgur aham giram asmy ekam aksharamyajnanam japa-yajno ’smi sthavaranam himalayah | (BG. 10.25)“I am…
Read more

Hidden Secrets of Bhagawad Gita Revealed -9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BHAGAVAD GITA Verse(s) (BG. 11.16)aneka-bahudara-vaktra-netram pasyami tvam sarvato ’nanta-rupam |nantam na madhyam na punas tavadim pasyami visvesvara vishva-rupa |…
Read more

Hidden Secrets of Bhagawad Gita Revealed -5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BHAGAVAD GITA Verse(s) (BG. 7.19) bahunam janmanam ante jnanavan mam prapadyatevasudeva sarvam iti sa mahatma su-durlabhah | (BG. 7.19)“At…
Read more

Hidden Secrets of Bhagawad Gita Revealed -6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BHAGAVAD GITA Verse(s) (BG. 8.9), (BG. 8.10)kavim puranam anusasitaram anor aniyamsam anusmared yahsarvasya dhataram acintya-rupam aditya-varnam tamasah parastat |…
Read more

Hidden Secrets of Bhagawad Gita Revealed -7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BHAGAVAD GITA Verse(s) (BG. 9.24)aham hi sarva-yajnanam bhokta ca prabhur eva cana tu mam abhijananti tattvenatas cyavanti te |…
Read more

%d bloggers like this: