Monthly Archive: January 2012

Hidden Secrets of Bhagawad Gita Revealed -4

Download article as PDF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BHAGAVAD GITA Verse(s) (BG. 7.5), (BG. 7.6) apareyam itas tv anyam prakritim viddhi me paramjiva-bhutam…
Read more

Hidden Secrets of Bhagawad Gita Revealed -3

Download article as PDF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BHAGAVAD GITA Verse(s) (BG. 5.27), (BG. 5.28), (BG. 6.11 – 6.15)sparshan kritva bahir bahyams caksus…
Read more

Hidden Secrets of Bhagawad Gita Revealed -2

Download article as PDF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BHAGAVAD GITA Verse(s) (BG. 3.42)indriyani parany ahur indriyebhyah param manahmanasas tu para buddhir yo buddheh…
Read more

Hidden Secrets of Bhagawad Gita Revealed -1

Download article as PDF PRAYER I bow to Lord Ganesha the remover of all obstacles, I bow to Goddess of learning Saraswati, who is my mother, seeking her blessings to gain enough reasoning and intelligence, and I bow to the…
Read more

Hidden Secrets of Bhagawad Gita Revealed -9

Download article as PDF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BHAGAVAD GITA Verse(s) (BG. 11.16)aneka-bahudara-vaktra-netram pasyami tvam sarvato ’nanta-rupam |nantam na madhyam na punas tavadim…
Read more

Hidden Secrets of Bhagawad Gita Revealed -8

Download article as PDF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BHAGAVAD GITA Verse(s) (BG. 10.25)maharsinam bhrgur aham giram asmy ekam aksharamyajnanam japa-yajno ’smi sthavaranam himalayah…
Read more

Hidden Secrets of Bhagawad Gita Revealed -7

Download article as PDF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BHAGAVAD GITA Verse(s) (BG. 9.24)aham hi sarva-yajnanam bhokta ca prabhur eva cana tu mam abhijananti…
Read more

Hidden Secrets of Bhagawad Gita Revealed -6

Download article as PDF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BHAGAVAD GITA Verse(s) (BG. 8.9), (BG. 8.10)kavim puranam anusasitaram anor aniyamsam anusmared yahsarvasya dhataram acintya-rupam…
Read more

Hidden Secrets of Bhagawad Gita Revealed -5

Download article as PDF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BHAGAVAD GITA Verse(s) (BG. 7.19) bahunam janmanam ante jnanavan mam prapadyatevasudeva sarvam iti sa mahatma…
Read more

Hidden Secrets of Bhagawad Gita Revealed -10

Download article as PDF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BHAGAVAD GITA Verse(s) (BG. 14.3), (BG. 14.4) mama yonir mahad brahma tasmin garbham dadhamy aham…
Read more

%d bloggers like this: