Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, May 25, 2010

Shiva Gita Ch 05: Ramaya Varapradanam

सूत उवाच..
अथ प्रादुरभूत्तत्र हिरण्मयरथो महान .

अनेकदिव्यरत्नांशुकिर्मीरितदिगन्तरः [1]

नद्युपान्तिकपङ्काढ्यमहाचक्रचतुष्टयः .

मुक्तातोरणसंयुक्तः श्वेतच्छत्रशतावृतः [2]

शुद्धहेमखलीनाढ्यतुरङ्गगणसंयुतः .

शुक्तावितानविलसदूर्ध्वदिव्यवृषध्वजः [3]

मत्तवारणिकायुक्तः पट्टतल्पोपशोभितः .

पारिजाततरूद्भूतपुष्पमालाभिरञ्चितः [4]

मृगनाभिसमुद्भूतकस्तूरिमदपङ्किलः .

कर्पूरागधूपोत्थगन्धाकृष्टमधुव्रतः [5]

संवर्तघनघोषाढ्यो नानावाद्यसमन्वितः .

वीणावेणुस्वनासक्तकिन्नरीगणसंकुलः [6]

Suta said: Subsequently, Sri Rama sighted a divine chariot shining with exaggerated brilliance due to gems and diamonds, which has four wheels, covered with pearl garlands, having celestial umbrellas, having white colored steeds ornamented with gold, had a flag bearing the banner of Nandi the bull, built with five divine elements, had decoration made of parijata flowers, and there were sighted numerous kimpurushas seated on that chariot playing diverse instruments and singing.

एवं दृष्ट्वा रथश्रेष्ठं वृषादुत्तीर्य शंकरः .

अम्बया सहितस्तत्र पट्टतल्पेऽविशत्तदा [7]

नीराजनैः सुरस्त्रीणां श्वेतचामरचालनैः .

दिव्यव्यजनपातैश्च प्रहृष्टो नीललोहितः [8]

Lord Shankara having created such a celestial chariot, climbed down from his vehicle Nandi and stepped up that chariot and sat on the throne. That Lord of Parvati comfortably sat there enjoying the comfort obtained by the breeze produced by the hand fans operated by the celestial maids and goddesses.

क्वणत्कङ्कणनिध्वानैर्मंजुमञ्जीरसिञ्जितैः .

वीणावेणुस्वनैर्गीतैः पूर्णमासीज्जगत्त्रयम [9]

शुककेकिकुलारावैः श्वेतपारावतस्वनैः .

उन्निद्रभूषाफणिनां दर्शनादेव बर्हिणः [10]

With pleasing tinkling sounds of anklets, Veena, flute, and other instruments entire surroundings started echoing. Watching the snakes on the body of Shiva, distantly standing peacocks started dancing blissfully while chewing happily the worms which they held in their mouth

ननृतुर्दर्शयन्तः सर्वांश्चन्द्रकान्कोटिसंख्यया .

प्रणमन्तं ततो राममुत्थाप्य वृषभध्वजः [11]

आनिनाय रथं दिव्यं प्रहृष्टेनान्तरात्मना .

कमण्डलुजलैः स्वच्छैः स्वयमाचम्य यत्नतः [12]

समाचम्याथ पुरतः स्वांके राममुपानयत .

अथ दिव्यं धनुस्तस्मै ददौ तूणीरमक्षयम [13]

महापाशुपतं नाम दिव्यमस्त्रं ददौ ततः .

उक्तश्च तेन रामोऽपि सादरं चन्द्रमौलिना [14]

जगन्नाशकरं रौद्रमुग्रमस्त्रमिदं नृप .

अतो नेदं प्रयोक्तव्यं सामान्यसमरादिके [15]

अन्यन्नास्ति प्रतीघातमेतस्य भुवनत्रये .

तस्मात्प्राणत्यये राम प्रयोक्तव्यमुपस्थिते [16]

Then Lord Paramashiva donated to Sri Rama a celestial and great bow, an inexhaustible quiver of arrows, and the supreme weapon by name MahaPashupatastra and spoke to Rama saying: O Rama! This Mahapashupatastra is supremely terrible weapon which can annihilate entire universe. Therefore do not hurl this devastating weapon in battles of lesser scale. There is no one, O Rama, in the entire three worlds who can counter this weapon and remain alive if this is hurled against him. Therefore this weapon needs to be hurled only and only if it's a matter of survival of the self and there is no other way around. If this rule is broken in any way, there would be total annihilation of the universe.

अन्यदैत्यत्प्रयुक्तं तु जगत्संक्षयकृद्भवेत .

अथाहूय सुरश्रेष्ठान लोकपालान्महेश्वरः [17]
.
उअवाच परमप्रीतः स्वं स्वमस्त्रं प्रयच्छत .

राघवोऽयं तैरस्त्रै रावणं निहनिष्यति [18]

तस्मै देवैरवध्यत्वमिति दत्तो वरो मया .

तस्माद्वानरतामेत्य भवन्तो युद्धदुर्मदाः [19]

साहाय्यमस्य कुर्वन्तु तेन सुस्था भविष्यथ .

तदाज्ञआं शिरसा गृह्य सुराः प्राञ्जलयस्तथा [20]

प्रणम्य चरणौ शंभोः स्वं स्वमस्त्रं ददुर्मुदा .

नारायणास्त्रं दैत्यारिरैन्द्रमस्त्रं पुरंदरः [21]

ब्रह्मापि ब्रह्मदण्डास्त्रमाग्नेयास्त्रं धनंजयः .

याम्यं यमोऽपि मोहास्त्रं रक्षोराजस्तथा ददौ [22]

वरुणो वारुणं प्रादाद्वायव्यास्त्रं प्रभञ्जनः .

कौबेरं कुबेरोऽपि रौद्रमीशान एव [23]

सौरमस्त्रं ददौ सूर्यः सौम्यं सोमश्च पार्वतम .

विश्वेदेवा ददुस्तस्मै वसवो वासवाभिधम [24]

After that Lord Shiva drawing the attention of all Gods and Dikpalakas and addressing them said:
O Gods! Give your respective personal weapons to Rama. He would use them to slay Ravana. For whatever reason I had given the boon to Ravana of being undefeatable by the Gods, for the same reason I had asked you all to take birth from your portions as forest dwelling vanaras (monkey men). You all [who already exist as Vanaras on earth] should help Rama in his mission and later you [your portions] can come back to the respective abodes. Following the orders of the supreme Lord Shiva, with joined hands all deities donated their personal weapons to Rama. Lord Hari gifted his Narayanaastra, Devendra gave his Indrastra, Brahma gave his Brahmastra, Agni gave his Agneyastra, Yama gave his Yaamyastra, Nairuti gave his Mohastra, Varuna gave his Varunastra, vayu donated his Vayavyastra, Kubera gifted his Kouberastra, Rudra donated his Raudrastra, Surya donated his Sourastra, Chandra gave his Soumyastra, Viswedevas donated Pavakastra, and Vasus gave their Vaasavastra.

अथ तुष्टः प्रणम्येशं रामो दशरथात्मजः .

प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा भक्तियुक्तो व्यजिज्ञअपत [25]

Thereafter Sri Rama became satisfied and saluted Lord Shiva time and again. Furtehr, with full devotion Rama spoke the following words.

श्रीराम उवाच ..

भगवान्मानुषेणैव नोल्लङ्घ्यो लवणाम्बुधिः .

तत्र लङ्काभिधं दुर्गं दुर्जयं देवदानवैः [26]

अनेककोटयस्तत्र राक्षसा बलवत्तराः .

सर्वे स्वाध्यायनिरताः शिवभक्ता जितेन्द्रियाः [27]

अनेकमायासंयुक्ता बुद्धिमन्तोऽग्निहोत्रिणः .

कथमेकाकिना जेया मया भ्रात्रा संयुगे [28]

O Parameshwara! The vast and deep ocean is impossible to be crossed by humans. Moreover, Lanka fort is impregnable for even Gods and demons. There many saints, Shiva devotees,Jitendriya (people who have conquered their senses), wise, illusionists, Brahmanas, and many other high profiled people exist. How would it be possible for me and my younger brother Lakshmana to defeat Ravana?

श्रीमहादेव उवाच ..

रावणस्य वधे राम रक्षसामपि मारणे .

विचारो त्वया कार्यस्तस्य कालोऽयमागतः [29]

अधर्मे तु प्रवृत्तास्ते देवब्राह्मणपीडने .

तस्मादायुःक्षयं यातं तेषां श्रीरपि सुव्रत [30]

Lord Shiva said: O Rama! Do not worry on that front. Ravana's time has started nearing its end. All those demons have become unrighteous, and have tormented Gods and Brahmanas, therefore their lifespan and all opulence are destined to come to an end.

राजस्त्रीकामनासक्तं रावणं निहनिष्यसि .

पापासक्तो रिपुर्जेतुः सुकरः समराङ्गणे [31]

अधर्मे निरतः शत्रुर्भाग्येनैव हि लभ्यते .

अधीतधर्मशास्त्रोऽपि सदा वेदरतोऽपि वा [32]

विनाशकाले संप्राप्ते धर्ममार्गाच्च्युतो भवेत .

पीड्यन्ते देवताः सर्वाः सततं येन पापिना [33]

ब्राह्मणा ऋषयश्चैव तस्य नाशः स्वयं स्थितः .

किष्किंधानगरे राम देवानामंशसंभवाः [34]

वानरा बहवो जाता दुर्जया बलवत्तराः .

साहाय्यं ते करिष्यन्ति तैर्बध्वा पयोनिधिम [35]

That Ravana who has abducted the wife of a King, to such a demon you would be able to slay in battle. The way it is easy to vanquish a drunken man. Unrighteous enemy comes our way only due to good fortune. What if Ravana is a master in Vedas and Agama scriptures? What if he was a righteous person anytime? When the time to decline arises, one becomes the enemy of his own intellect and acts against righteousness and becomes a wicked one. O Rama! in the city called Kishkindha, many forest dwelling Vanara (monkey men) exist who are born from the portion of the Gods. They all are skilled and possessor of strength. They would help you cross the ocean and would assist in every way you want them to support you.

अनेकशैलसंबद्धे सेतौ यान्तु वलीमुखाः .

रावणं सगणं हत्वा तामानय निजां प्रियाम [36]

शस्त्रैर्युद्धे जयो यत्र तत्रास्त्राणि योजयेत .

निरस्त्रेष्वल्पशस्त्रेषु पलायनपरेषु [37]

अस्त्राणि मुञ्चन दिव्यानि स्वयमेव विनश्यति .

अथवा किं बहूक्तेन मयैवोत्पादितं जगत [38]

मयैव पाल्यते नित्यं मया संह्रियतेऽपि .

अहमेको जगन्मृत्युर्मृत्योरपि महीपते [39]

ग्रसेऽहमेव सकलं जगदेतच्चराचरम .

मम वक्त्रगताः सर्वे राक्षसा युद्धदुर्मदाः [40]

निमित्तमात्रं त्वं भूयाः कीर्तिमाप्स्यसि संगरे [41]

Those Vanaras would create a bridge over the ocean by using huge rocks and stones. and would cross the ocean along with you. You use their forces in slaying Ravana & his troops and bring your beloved back from captivity. When chances of victory with ordinary weapons itself exist, then there one should not hurl divine weapons. When enemies are fleeing away, or when enemy is devoid of weapons, or when enemy has limited weapons with him; on such enemies one should not hurl the supreme weapons. If hurled, then the wielder himself would become annihilated. Hence do not use the celestial weapons on aforementioned categories of enemies. Well, this entire universe has been created by me, has been protected by me and by me only it has been destroyed. It's I who is the death of even death. It's I who swallows the entire mobile and immobile creation. All those demons who would die in the fierce war, all have actually been swallowed by me in reality. You are just an instrument, and you would gain immense and eternal glory for yourself.

### Here ends the chapter 5 of Shiva Gita of Padma Purana Uttara Khanda ###Shiva Gita Translated to English by Santosh Kumar Ayalasomayajula.
Copyright © 2010, by Santosh Kumar Ayalasomayajula. All Rights Reserved.
Check the Footer of this blog for Licenses related details.